Veľká doba v malom priestore

Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929), Prešov-Graz : Universum, 2012, 408 strán.

Kniha vyšla s podporou Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov ako výstup z projektu realizovaného v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.

OBSAH:

MESTÁ A REGIÓNY / STÄDTE UND REGIONEN
Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie / Veränderungen der ethnischen Struktur in den Städten der Slowakei nach dem Jahre 1918 und Möglichkeiten ihrer Interpretation (Roman Holec)

Mestá východného Slovenska v čase prevratu (1918) a po ňom / Städte der Ostslowakei in und nach der Umbruchszeit (1918) (Peter Švorc)

Poznámky k fenoménu asimilácie so zreteľom na východoslovenské mestá / Bemerkungen zum Phänomen der Assimilation im Hinblick auf die ostslowakischen Städte (Ladislav Tajták)

Slowenische Städte im Umbruch. Historisch-politische Umwälzungen auf slowenischem Siedlungsgebiet 1918/1919 – 1929 / Slovinské mestá v prelome. Historicko-politické prevraty na slovinskom sídelnom území 1918/1919 – 1929 (Vincenc Rajšp)

MESTÁ MIMO KARPÁT / STÄDTE AUßERHALB DER KARPATEN
Brno – od Vídně kam? Kontinuita a míra diskontinuity v rozvoji města 1918 – 1930 / Brünn – von Wien wohin? Kontinuität und Maß der Diskontinuität in der Entwicklung der Stadt (1918 – 1930) (Vladimír Goněc)

Klagenfurt: Landesmetropole am Schnittpunkt dreier Kulturen (1880 – 1931) / Klagenfurt – krajinská metropola na priesečníku troch kultúr (1880 – 1931) (Ulfried Burz)

Slovenská evanjelická komunita v Budapešti a rozpad monarchie v rokoch 1918 až 1920 / Slowakische evangelische Kommunität in Budapest und Zerfall der Monarchie (1918 – 1920) (Ivan Halász)

MESTÁ V KARPATSKOM OBLÚKU / STÄDTE INNERHALB DER KARPATEN
Z „druhého mesta Uhorska“ na „hlavné mesto Slovenska“. Pressburg/Pozsony/ Prešporok v závere prvej svetovej vojny a jeho premena na Bratislavu / Von der „zweiten Stadt Ungarns“ in die „Hauptstadt der Slowakei“. Pressburg/ Pozsony/Prešporok am Ende des Ersten Weltkrieges (Gabriela Dudeková)

Medzi Prešporkom a Bratislavou. Premeny mesta v revolučných mesiacoch 1918 – 1919 / Zwischen Pressburg und Bratislava. Veränderungen der Stadt in den revolutionären Monaten 1918 – 1919 (Dušan Kováč)

Užhorod vo víre spoločensko-politických dianí v rokoch 1918 – 1919 / Uschhorod/Užhorod/Ungwar im Gewirr der gesellschaftlich-politischen Ereignisse in den Jahren 1918 – 1919 (Igor Lichtej)

Mesto Mukačevo a jeho obyvatelia v rokoch 1919 – 1929 / Die Stadt Mukatschewo und ihre Bevölkerung in den Jahren 1919 – 1929 (Igor Šnicer)

Prešov ako centrum „revolúcie“ – Slovenská republika rád (1919) / Prešov als Zentrum „der Revolution“ – Slowakische Räterepublik (1919) (Martin Ďurišin)

MESTO A TLAČ / STADT UND PRESSE
Das nationalstaatliche Parlament aus der Perspektive der oberungarischen Städte. Beobachtungen anhand lokaler Zeitungen / Národno-štátny parlament z perspektívy hornouhorských miest. Pozorovania na základe miestnych novín (Juliane Brandt)

Multietnický charakter Prešova na stránkach východoslovenskej tlače v prvých rokoch samostatnej ČSR (1918 – 1920) / Multiethnischer und multikultureller Charakter der Stadt Prešov auf den Seiten der ostslowakischen Presse in den ersten Jahren der selbständigen Tschechoslowakei (1918 – 1920) (Ján Džujko)

MESTO A KULTÚRNY ŽIVOT / STADT UND KULTURLEBEN
Die Symbolkraft der Straßennamen im Lichte der Geschichte des beginnenden 20. Jahrhunderts am Beispiel von Prag und Bratislava / Symbolika názvov ulíc vo svetle dejín začínajúceho sa 20. storočia na príklade Prahy a Bratislavy (Alfred Weinmann)

Proměny německo-moravského muzejnictví po roce 1918. Národnostní faktor jako zásadní nositel změny v muzejních institucích / Veränderungen des deutsch-mährischen Musealwesens nach dem Jahre 1918. Der nationale Faktor als grundsätzliches Veränderungselement in den musealen Institutionen (Otakar Kirsch)

Kultúrno-osvetový život v Prešove v rokoch 1918 – 1928 / Kultur- und Aufklärungsleben in Prešov in den Jahren 1918 – 1928 (Libuša Franková)

Vznik Československa jako zlom v kulturním propojení Brna a Vídně? Brněnské německé divadlo a hostování rakouských umělců v letech 1925 – 1930 / Entstehung der Tschechoslowakei als Umbruch in den kulturellen Beziehungen zwischen Brünn und Wien? Brünner deutsches Theater und Gastspiele österreichischer Künstler im Zeitraum 1925 – 1930 (Pavel Mašarák)

MESTO A VZDELANIE / STADT UND BILDUNG
Stadt und Hochschule in Mitteleuropa nach 1918 / Mesto a vysoká škola v strednej Európe po prvej svetovej vojne (Harald Heppner)

Stredné školstvo v Prešove a šarišských mestečkách v rokoch 1919 – 1920 po príchode českých učiteľov / Mittelschulwesen in Prešov und in den Städtchen der Region Šariš in den Jahren 1919 – 1920 nach der Ankunft der tschechischen Lehrer (Nadežda Jurčišinová)

MESTO A CIRKEV / STADT UND KIRCHE
Theologie und Universität in laizistischen Zeiten. Der Untergang der Donaumonarchie und seine Auswirkungen auf die protestantisch-theologischen Ausbildungsstätten in Prag, Pressburg, Ödenburg und Wien / Teológia a univerzita v laických časoch. Zánik dunajskej monarchie a jeho vplyv na protestantskoteologické vzdelávacie pracoviská v Prahe, Bratislave, Šoprone a Viedni (Karl W. Schwarz)

Gréckokatolícka cirkev a Prešov v rokoch 1918 – 1929 / Die griechisch katholische Kirche und Prešov in den Jahren 1918 – 1929 (Peter Kovaľ)

MESTO A HOSPODÁRSTVO / STADT UND WIRTSCHAFT
Proměny zlínské společnosti v první polovině dvacátých let (v kontextu podnikatelských aktivit místních obuvnických firem) / Veränderung der Gesellschaft von Zlín in der ersten Hälfte der 20-er Jahre (im Kontext der Unternehmeraktivitäten der örtlichen Schuhfabriken) (Martin Marek)

Zlatá léta „Slovanského Nauheimu“. Rozvoj Lázní Poděbrady po I. světové válce / Goldene Jahre „Slawischen Nauheims“. Entwicklung des Kurorts Poděbrady nach dem Ersten Weltkrieg (Marek Ďurčanský)

MESTO A ŽIDIA / STADT UND JUDEN
Gmina żydowska we Lwowie wobec problemu dobroczynności i pomocy społecznej w latach 1918 – 1939. Wybrane aspekty / Židovská obec v Ľvove a problém dobročinnosti a sociálnej pomoci v rokoch 1918 – 1929. Vybrané aspekty / Die jüdische Gemeinde in Lemberg und das Problem der Wohltätigkeit und Sozialhilfe in den Jahren 1918 – 1929. Ausgewählte Aspekte (Wacław Wierzbieniec)

Anti-jewish Riots in the Cities of West Galicia in 1918. An outline of the Problem / Protižidovské nepokoje v mestách Západnej Haliče v roku 1918. Náčrt problematiky / Antisemitische Unruhen in den Städten Westgaliziens im Jahre 1918. Entwurf der Problematik (Konrad Meus)

Transformations in mentality and identity of Jews living in polish cities between the second half of the 19th century and 1939. A catalogue of paradoxes, stereotypes and distinctive features / Premeny mentality a identity Židov v poľských mestách v období od polovice 19. storočia do roku 1939. Katalóg paradoxov, stereotypov a špecifických čŕt / Veränderungen von Mentalität und Identität der Juden in den polnischen Städten in der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1939. Katalog von Paradoxen, Stereotypen und spezifischen Zügen (Łukasz Tomasz Sroka)