O nás

Česko – slovenská komisia historikov je jednou z niekoľkých bilaterálnych či trilaterárnych komisií, ktoré koordinujú spoluprácu medzi jednotlivými historiografiami. Česko-slovenská komisia historikov vznikla v roku 1994, keď vzťahy medzi českou a slovenskou historiografiou boli takmer nulitné, postupne prispela k tomu, že obe národné historiografie sa navzájom rešpektujú a navzájom spolupracujú. Členov komisie menujú národné komitéty historikov –  slovenský a český.

Medzi dlhodobé úlohy komisie patrí rozvoj bohemistiky a slovakistiky na slovenských a českých univerzitách, podpora výmeny učiteľov a doktorandov medzi univerzitami na Slovensku a v Čechách. Spolupracuje na výskumných projektoch týkajúcich sa česko – slovenských dejín, vydáva vlastný vedecký recenzovaný časopis pod názvom Česko-slovenská historická ročenka (doposiaľ vyšlo 23 ročníkov). Každoročne sa konajú dve zasadnutia komisie, jarné na Slovensku, jesenné v Čechách. Zasadnutia sa konajú vždy v meste, kde sa nachádza univerzita alebo historické múzeum. V rámci zasadania komisie sa koná vedecký seminár na vopred stanovenú tému týkajúcu sa česko – slovenských vzťahov.

Členovia komisie boli v dobe zasadnutí prijatí slovenským a českým veľvyslancom, slovenským ministrom zahraničných vecí, či slovenským i českým prezidentom. Pri otváraní zasadnutí komisie v jednotlivých mestách na Slovensku je prítomný veľvyslanec Českej republiky akreditovaný na Slovensku, pri zasadnutiach komisie v Čechách tamojší slovenský veľvyslanec. Členovia komisie bývajú prijímaní predstaviteľmi miest a vyšších územných celkov.

Komisia má patronát nad každoročným seminárom o česko-slovenských vzťahoch v Liberci – Libereckým seminárom (v auguste 2022 sa  konal 31. ročník) a nad konferenciami mladých vedeckých pracovníkov České, slovenské a československé dějiny 20. století v Hradci Králové (v máji 2022 sa konal 16. ročník).