Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí

(MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND, ID 21110109)

 

Problematika nacionalizmu patrí ku kľúčovým kategóriám spoločenských vied a každý, kto sa zaoberá dejinami 20. storočia a strednou Európou musí s touto kategóriou pracovať a rôznym spôsobom ju aj interpretovať. Projekt bude príležitosťou k takýmto interdisciplinárnym diskusiám.
Hlavní organizátori (Česko-slovenská komisia historikov) už majú skúsenosti s päťročnou projektovou spoluprácou s Open Society Foundation, potom štyri roky fungovala komisia na dvoch medzinárodných projektoch cez Ministerstvo školstva SR a ČR, niekoľko rokov sme zahrnutí medzi podporované aktivity by Jan Hus Educational Foundation a v roku 1999 sme na základe projektu dostali podporu od American Fund for Czechoslovak Relief. Historický ústav SAV patrí k špičkovým pracoviskám, na ktorých sa realizujú projekty v rámci EU, ESF atď.

Projekt je založený na komunikácii spoločenských vedcov z krajín V4, ktorá bude finalizovať na piatich podujatiach rôzneho typu. V Prahe a Komárne sa uskutočnia semináre, ktoré problematiku nacionalizmu podrobia analýze z hľadiska hospodárskych procesov a hospodárskych opatrení, v Komárne potom z hľadiska menšinovej optiky. Trauma rozdeleného mesta či regiónu je živnou pôdou na eskalovanie nacionalizmov. V Liberci sa pod dohľadom odborníkov z V4 skúsia zaškoliť českí a slovenskí učitelia dejepisu (majú podobné školské osnovy a skúsenosti) na problematiku nacionalizmu v strednej Európe.  V Hradci Králové sa stretnú mladí historici z krajín V4 a nadviažu cenné kontakty. V Prešove je na programe veľká medzinárodná konferencia s účasťou odborníkov aj z iných stredo- a východoeurópskych krajín (Rakúsko, Ukrajina, Rumunsko). Tri zborníky (Prešov, Hradec a ostatné podujatia spojené do jedného zväzku) zostanú svedectvom nielen rôznych prístupov k téme nacionalizmu, ale aj dosiahnutých výsledkov a rôznych názorov. Interdisciplinárna komunikácia odborníkov na báze krajín V4, ktoré majú bohaté skúsenosti s nacionalizmom, môže byť veľmi produktívne, a to aj na prahu 21. storočia, veď stredná Európa sa vždy považovala za najlepšie laboratórium pre výskum tohto javu, ktorý ani v súčasnosti nepatrí do minulosti a stojí v ostrom protiklade so zámermi budovať kultivovanú občiansku spoločnosť. V tom je projekt mimoriadne aktuálny. Podnety získané vzájomnou komparáciou a špeciálnym výskumom pre potreby tohto projektu môžu posunúť prah nášho poznania a pomôžu účinnejšie proti prejavom nacionalizmu vystupovať aj v súčasnosti a blízkej budúcnosti.

Cieľovými skupinami projektu budú mladí vedeckí pracovníci z V4 (konferencia Hradec Králové), slovenskí a českí učitelia s témou o krajinách V4 (seminár Liberec), skúsení vedeckí pracovníci z rôznych odborov (semináre v Komárne, Prahe a konferencia  v Prešove) a nakoniec širšia odborná verejnosť a záujemcovia, pre ktorých budú všetky podujatia propagované a otvorené. Keďže všetky podujatia budú v univerzitných mestách, počíta sa s účasťou študentov (okrem Liberca, kde však budú pracovať učitelia). Študenti budú takto priamo i nepriamo profitovať z diskusií a komparácií, na ktorých budú jednotlivé vystúpenia postavené. Zborníky (Prešov, Hradec a tretí zo zvyšných podujatí) budú mať ďalší dosah na vedeckú komunitu i širšiu verejnosť.

Počítame s piatimi už opísanými podujatiami v priebehu roka 2011 s rozdielnymi cieľovými skupinami (vedci, mladí doktorandi a postdoktorandi, učitelia na základných a stredných  školách a cez nich ich žiaci, univerzitní študenti) a so štyrmi zborníkmi ako výstupmi (materiály budú vo všetkých jazykoch V4 a v nemčine). Jeden z nich (Česko-slovenská historická ročenka) je po 14 ročníkoch renomovaným zborníkom už aj v zahraničí. Organizátori majú skúsenosti so zapojením regionálnej i celoštátnej tlače, televízií a internetu. Keďže na podujatia prispeje určite aj samospráva, počíta sa pri každom podujatí s prijatím účastníkov a účasťou predstaviteľov samosprávy a štátnych orgánov, až na úroveň veľvyslanectiev a ministerstiev. Obnoví sa webovská stránka Česko-slovenskej komisie historikov.

 

 Partneri:

 

Historický ústav SAV Bratislava

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho Komárno

Prešovská univerzita Prešov

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha

Technická univerzita Liberec

Univerzita Hradec Králové

MTA Szociológiai Kutatóintézet Budapest

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Ksiaznica Cieszynska Cieszyn

 

Akcie:

 

  •     31. 5. 2011 – 2. 6. 2011 – Komárno – 34. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov, Univerzita J. Selyeho Komárno
  •     1. 6. 2011 2011 – Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne
  •     22. 8. 2011 – 23. 8. 2011 – Liberec – 21. seminár pre českých a slovenských učiteľov dejepisu, Technická univerzita Liberec, Politické systémy  středoevropských států 1918-1938
  •     5. 10. 2011 – 7. 10. 2011 – Prešov – medzinárodná konferencia, Prešovská univerzita
  •     18. 10. 2011 – 20. 10. 2011 – Praha – 35. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha
  •     19. 10. 2011 – Česko-slovenské ekonomické diskusie v stredoeurópskom kontexte, 1918-1948
  •     marec 2012 – Hradec Králové – medzinárodná konferencia pre doktorandov zo strednej Európy, Univerzita Hradec Králové, České, slovenské, česko-slovenské a středoevropské dějiny VII.