Cena Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov

Pravidlá udeľovania ceny:
Cena Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov je čestnou cenou. Cenu udeľuje každý rok na svojom jarnom zasadnutí Česko-slovenská / Slovensko-česká komisia historikov (ďalej len Komisia) za kvalifikačnú prácu z dejín česko-slovenských vzťahov, ktorá bola úspešne obhájená v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách: diplomové práce (Mgr.) a dizertačné práce (PhD.). Navrhovateľ môže v každej kategórii podať vždy len jeden návrh.

Návrh musí obsahovať:
kompletné bibliografické údaje navrhovanej práce, stručné zdôvodnenie návrhu, ďalej meno, poštovú a e-mailovú adresu navrhovateľa. Súčasťou návrhu sú aj odborné posudky oponenta a školiteľa (pri diplomovej práci), resp. školiteľa a troch oponentov (pri dizertačnej práci).

Návrhy sa posielajú na poštovú adresu tajomníka českej časti Komisie a tajomníka slovenskej časti Komisie (v prípade CD, DVD nosiča) alebo na ich e-mailovú adresu do 30. októbra príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola uverejnená výzva komisie.

Návrhy vyhodnotí porota, ktorú menuje Komisia zostavená na paritnom princípe zo svojej českej a slovenskej časti. Porote striedavo predsedá český a slovenský člen Komisie (zastúpenie jednotlivých častí Komisie na čele poroty sa mení každý rok). Porota následne pripraví návrh na poradie prvých troch z navrhovaných kvalifikačných prác v jednotlivých kategóriách. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu poroty.

Česko-slovenská / Slovensko-česká komisia historikov na svojom zasadnutí sa vyjadrí k navrhovanému poradiu súťažných prác a najúspešnejšiu prácu v každej kategórii odmení čestnou Cenou Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov.

 

Česko-slovenská / Slovensko-česká komisia historikov si vyhradzuje právo neudeliť cenu.

Po oficiálnom vyhlásení výsledkov budú informácie o udelených cenách za príslušný rok publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.